سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صابر ستایشی – کارشناس ارشد حمل و نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا مهدوی – کاردان حمل ونقل جاده ای از دانشکده وزارت راه و ترابری

چکیده:

بالندگی حمل و نقل چندوجهی یکی از سیاست های محوری مهم حمل و نقل دراتحادیه اروپا محسوب می شود این نوع حمل و نقل مستلزم ا ستفاده از شکلهای مختلف به منظور استفاده حداکثری از امکانات و منابع موجود است قوانین اتحادیه اروپا با هدف ایجادبازار یکپارچه حمل و نقل ریلی باری کشورهای عضو را برای طراحی اقدامات و سیاست های لازم درجهت تقویت حمل و نقل چندوجهی تشویق می کند بنابراین طرح های یارانه ای گوناگونی دربخش حمل و نقل چندوجهی ریلی به منظور خنثی کردن تفاوت قیمت ها به کارگرفته شده است هرچند به کارگیری یارانه ها نتایج مهمی به همراه دارد ولی منجر به بروز یک رشته اثرات منفی نیز می شود درمقاله حاضر یارانه های به کارگرفته شده دربخش حمل و نقل چندوجهی ریلی مورد بررسی قرارگرفته است و توجه ویژه ای نیز به اثرات ابتکارات ملی برای نیل به طرح های یارانه ای درسطح اروپا شده است درنهایت چندنظرگاه درباره طرح های یارانه ای دربخش حمل و نقل چندوجهی برای ترکیه بهعنوان کاندیدای عضویت دراتحادیه اروپا بیان شده است. حمل و نقل چندوجهی به عنوان حمل و نقل یکپارچه بار از مبدا به مقصد با استفاده از زنجیره واحدی از حمل ونقل درحال رشد است.