سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد آزاد بخت – کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهدشت
نادر آزاد بخت – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

امروزه، نقش و اهمیت منابع طبیعی تجدیدشونده) جنگل ها و مراتع( بر کسی پوشیده نیست. متأسفانه هر ساله این سرمایه بشری و ملی تصرف می شود و از بین می رود. آتش سوزی در جنگل ها و مراتع پدیده بسیار تلخ و مخربی است که هر سال با روند رو به رشدی سبب نابودی بخش جبران ناپذیر از این سرمایه ملی می گردد. بررسی حقوقی آتش سوزی در قوانین و مقررات جایگاه دستگاه ها و سازمان های مسئول حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست می تواند راه کارهای موثری در راستای مدیریت و کاهش آن باشد. در این تحقیق جایگاه حقوقی تخریب منابع طبیعی و محیط زیست با تأکید بر آتش سوزی مورد توجه قرارگرفته و ضمن مطالعه کتابخانه ای)اسنادی( راه کارهای مناسب به منظور بازبینی، افزایش کارآیی و اثر بخشی قوانین پیشنهاد گردیده است