سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد محمودی کرمجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه ترویج و آموزش کشاورزی،
فرهاد پاکنیا – کارشناس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
صمد دربندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم آب، تبریز، ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق، تعیین جایگاه ترویج کشاورزی در بهبود مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد زنوز می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و علی ارتباطی و روش اجرای آن پیمایشی می باشد که اطلاعات آن به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشاورزان بهره بردار از شبکه ی آبیاری سد زنوز که بالغ بر ۱۴۹۰ نفر بهره بردار بودند. شیوه نمونه گیری طبقه ای برای این تحقیق برگزیده شد. نتایج نشان داد که کشاورزان در کل گرایش مثبت نسبت به مشارکت در برنامه های ترویجی دارند. در این میان دیدگاه کشاورزان در مورد اینکه به نیازهای آنها کمترین اهمیت داده می شود با میانگین ۲/۳ می تواند مهمترین مانع و تمایل کشاورزان برای شرکت در برنامه ریزیهای آبیاری با میانگین ۴/۴ می تواند مهمترین انگیزه ی آنها برای مشارکت در برنامه های ترویجی باشد. هر چه علاقه کشاورزان به ترویج بیشتر بوده، تمایل بیشتری به مشارکت داشته اند. در حالت کلی با در نظر گرفتن متغیرهای دخیل در این تحقیق، متغیر ترویج ۳۰/۲۴% یعنی حدود یک سوم تغییرات در تمایل به مشارکت در مدیریت آبیاری را بر عهده دارد