سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر قدسی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری دانشگاه اما

چکیده:

ژئوپلیتیک پسانوگرا و انتقادی سعی دارد مفاهیم بدیع و یا وام گیری شده از سایر علوم را برای تبیین مفاهیم وپدیده های ژئوپلیتیکی مورد بهره برداری قرار دهد و بازنمایی ، از جمله مفاهیمی است که جایگاه قابل توجهی درتحلیل اندیشه های ژئوپلیتیکی یافته و این مقاله در صدد تبیین کارکرد این مفهوم با بهره گیری از روش تح لیل بنیادی و استنتاجی در مطالعات جغرافیای سیاسی است. یافته های تحقیق مبین ظرفیت بالای مفهوم سازی این واژه در تحلیل هایژئوپلیتیکی می باشد و نتیجه نهایی تحقیق آن است که بازنمایی به عنوان ابزار مفهومی بسیار قدرتمند ، نقش آفرین مهمی در روند تولید قدرت و ترسیم صحنه های رقابت بوده و خواهد بود.