سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران حق شناس – کارشناس پژوهشی،دانشکده مدیریت و اطلاعا رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزش
فاطمه یعقوبی –
مژگان مسلمی –
زینب مهدیان –

چکیده:

درمطالعه ای که توسط موسسه Vital Wave Consulting انجام گرفته روند توسعه و سیرتکامل سیستم های اطلاعات بهداشتی کشورهای درحال توسعه به صورت یک حرکت پیوسته ۵ مرحله ای تعریف گردیده است با استناد به الگوی ارایه شده برای تعیین موقیت کشورها از نظر سیستم اطلاعات بهداشتی ملی و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده درایران می توان نتیجه گرفت که سیستم اطلاعات بهداشتی ایران از نظر Data flow and collectionبه دلیل اینکه هنوز مبتنی برکاغذ عمل می کنند و با اهمیت دادن به کیفیت اطلاعات و بهینه نمودن فرایند انتقال داده ها سعی درارتقا دقت و به هنگام بودن اطلاعات بهداشتی درسطح ملی دارند درمرحله ۲ قرار میگیرد از نظر Data utilization and integration چون اکثر گزارشات به صورت محلی غیر موثر سازماندهی نشده و با تاخیر زمانی است یکپارچگی لازم بین زیرسیستم های اطلاعاتی وجود ندارد و از لحاظ Resource and Capacity به دلیل پایین بودن دانش رایانه ای کاربران محلی و عدم توانایی آن ها درتحلیل صحیح داده ها درمرحله ۲ و ۳ قرار دارد.