سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

بهرنگ دریای لعل – کارشناس ارشد معماری
ریحانه حوصله دار صابر – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

معماری معاصر ایران هنوز در سردرگمی میان برداشت سطحی از نگاهی حسرت آمیز به گذشته تا فریفتگی به الگوهای غربی به سرمیبرد و معمار امروز ایران دردستیابی به جوهره بنیادین معماری کشور با چالشهای فراوانی روبروست معماری گذشته این کشور که همواره با تکیه برخلاقیت و خصایص پایدار از جایگاهی ویژه برخوردار بود درعصر حاضر دراثر مواجهه با پدیده های گوناگون نظیر سیاست های استعماری و سرازیرشدن ثروت های نفتی بدون دارا بودن پشتوانه مدیریتی لازم و با دلباختگی به مظاهر تمدن تازه صنعتی شده غربی از حقیقت فاصله گرفته و صورتی تصنعی و تنزلی پیدا نموده است دست یافتن معماری به جایگاهی جهانی تنها می تواند به تبع نگاهی ژرف و یافتن ریشه های این فرهنگ حاصل آید معماری با جامعیت خاص خویش به کلیه اصول ریشه دار در نهاد آدمی توجه داشته و آنها را دردرون خود پرورانده و آن را در قالب کالبد به معرض تجربه استفاده کنندگان می گذارد اصولی نظیر عدالت آزادی اصالت و ارج نهادن به پیشرفت و توسعه م یتواند از طریق معماری در فرهنگ مردم رسوخ نماید. دراین مقاله سعی شده است تا با بررسی ساده ای از معماری امروز ایران درجهت حصول زبانی مشترک برای آن گامی برداشته شود.