سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت الله شرفی – استادیار بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان،
مرضیه جعفری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
بهزاد شیخ علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

گردشگری یکی از مهمترین صنایع پاک و درآمدزای قرن اخیر است. گردشگری شهری، به عنوان شاخه ای از گردشگری یکی از مهمترین راه های قابل پذیرش اقتصاد شهری است و همچنین نقش مهمی در شناساندن تاریخ و فرهنگ شهرهای مختلف دارد. هدف مقاله حاضر بررسی نمادها و المانهای شهری و تاثیر آنها بر تقویت جاذبه های گردشگری شهر تبریز میباشد. روششناسی تحقیق توصیفی تحلیلی، بر مبنای شیوه اسنادی است. نتایج کلی -تحقیق حاکی از تاثیر قابل توجه جلوه های بصری زیبا؛ المانها و نمادهای شهری متناسب با هویت و فرهنگ بومی بر افزایش توانمندی گردشگری شهری تبریز بوده است.