سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود عباسی – دکترای تخصصی حقوق پزشکی
جلال عربلو – دانشجوی دکترای سیاست گذاری سلامت

چکیده:

ارزیابی فناوری سلامتHTA)فرایندی چند رشته ای است که اطلاعات مربوط به مسائل پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی کاربرد فناوری های سلامت را به شیوه ای نظام مند، شفاف، بدون سوگیری و نیرومند خلاصهمی سازد. هدف از انجام آن ایجاد آگاهی و ارائه اطلاعات به منظور تدوین سیاست های سلامت صحیح و اثربخش است که بیمار محور و به دنبال دستیابی به بهترین ارزش باشند. اگر چه ارزیابی جنبه های اخلاقی فناوری سلامت به عنوان یکی از اهداف فرایندHTAمطرح است، در عمل، ادغام این جنبه به گزارش فرایند مورد اشاره همچنان بصورت محدود صورت می گیرد ترکیب ملاحظات اخلاقی درHTA می تواند منجر به بهبود ارتباط بین ارزیابی های فناوری مراقبت سلامت و سیاست گذاری سلامت در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شود. از این رو، مقاله حاضر بر چند نکته تمرکز یافته است: مفهومHTAرابطهHTA و اخلاق؛ مسائل اخلاقی درHTA تحلیل اخلاقی و روش های مورد استفاده آن جهت یکپارچه سازی تجزیه و تحلیل اخلاقی در HTA