سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه عیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی
مجتبی عیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مطالعه از نوع تحلیلی ومرور ادبیاتی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است که به بررسی نقش اموزشکارافرینی و جایگاه آن دربهبود وضعیت اشتغال دربخش کشاورزی می پردازد مهمترین عام لتوسعه درهر جامعه ای عامل انسانی می باشد و برای نیل به توسعه پایدار و متوازن تربیت نیروی متخصص کارامد و مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه درنهادهای آموزشی به عنوان یک اصل اساسی و ضروری مطرح است کشاورزی نیزیکی از بخشهای مهم تولیدی و اقتصادی دربرنامه های توسعه به شمار می آید که از نقش و اهمیت به سزایی برخوردار است نیاز روزافزون به مواد غذایی و محدود شدن امکانات تولید ضرورت توسعه کشاورزی و بکارگیری فناوری های جدید و موثرتر را ایجاب می کند و این موضوع با کسب دانش و بهبود و تقویت مهارت ها و توانمندی های منابع انسانی این بخش امکان پذیر خواهد بود به کارگیری روشهای توسعه آموزش کارافرینی درمراکز آموزش های عالی کشاورزی درافزایش مهارت های کارآفرینی درمیان دانشجویان رشته های کشاورزی موثر میب اشد