سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی درفشیان مرام – دانشگاه زنجان، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
شهاب دهقان – دانشگاه علم وصنعت ایران
اسماعیل خلخالی – دانشگاه زنجان
آرش نوایی فرد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از دلایل وقوع خاموشیهای گسترده در سیستم قدرت ناپایداری ولتاژ میباشد. برای جلوگیری از این پدیده ابتدا بایدنقاط ضعف سیستم را شناسایی کرد که تحلیل مدال یک روش قدرتمند برای شناسایی مدهای بحرانی سیستم واجزایی از آن که بیشترین سهم را در ایجاد ناپایداری دارند،می باشد. از جمله عوامل تاثیر بر گذار بر پایداری ولتاژ، تنظیم بهینه تپ ترانسفورماتورها و ولتاژ مرجع پایانه ژنراتورها میباشد. یکی از روشهای بهبود پایداری ولتاژ نصب جبران کنندههای استاتیکی توان راکتیو(SVC)در شین های ضعیف میباشد. در ابتدا با استفاده از تحلیل مدال شین های کاندید برای نصبSVCترانسفورماتورها و ژنراتورها ی ، کاندید برای تنظیم بهینه تپ و ولتاژ مرجع پا یانه مشخص می شوند. سپس با تعریف یک تابع هدف چند منظوره مناسب ، مقدار کمینه ظرفیتSVCبهینه ترین تنظیمات تپ ترانسفورماتورها و ولتاژ مرجع ژنراتورها، بهترین پروفیل ولتاژ، حداکثر بارپذیری سیستم و بیشترین حاشیه پایداری ولتاژی در بدترین پیشامدها جهت جلوگیری از عملکرد رله -های حذف بار ولتاژی محاسبه میشوند. پیادهسازی این روشبر روی شبکه سیستان و بلوچستان در پیک سال ۱۳۸۹ کارآمدی آنرا تایید میکند.