سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود جعفری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حسن منصف – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از پدیدههای قابل توجهی که در سال های اخیر درصنعت برق رخ داده است ظهور منابع تولید پراکنده درشبکه های قدرت است . از جمله مزایای بسیار مهم این سیستمها افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ و … میباشد. منابع تولید پراکنده در هنگام بروزخطا در شبکه، با ایجاد جزایر عمدی میتوانند باعث کاهش میزان قطعی بارها و در نتیجه کاهش انرژی توزیع نشده شبکه شوند. از جمله ادوات حفاظتی شبکه توز ی ع، که هماهنگی مناسبی با منابع تولید پراکنده دارند کلیدهای بازبست میباشند. این کلیدها قابلیت سنکرون کردن ناحیه جزیره پس از بازیابی شبکه را دارا میباشند. بنابراین لزوم ارائه روشهای نوین در این محیط به منظور ارضای شرا یط جدی د و ایجادبستری مناسب برا ی استفاده حداکثر ی از تاثیر اینتکنولوژ یهای جدید، اهمیت بسزایی دارد.روش جدید ارائه شده ، ترکیبی از الگوریتم کلونی مورچگان ۱، آنالیز حساسیت و روش تصمیمگیری چند معی اره است، بطوریکه با جایابی و ظرفیتیابی همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی، شاخصهای قابلیت اطمینان،پروفیل ولتاژ و تلفات شبکه بهبود یابند و هزینه های سرمای هگذاری شبکه کمینه گردند. شبیه سازی ها روی شبکه توزیع ۳۴ شینه اصلاح شدهIEEEانجام شده است.