سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شهرکرد
عباس کارگر – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه شهرکرد
جعفر سلطانی – استاد مهندسی برق دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دراین مقاله از روش بهینه سازی جمعیت ذرات PSO برای بهینه سازی مکان و اندازه خازن های شنت ثابت و سوییچ شده در شبکه توزیع شعاعی استفاده شده است واحدهای خازنی مجزا بوده و شبکه سه فاز نامتعادل فرض شده و سطوح بار مختلفی در نظر گرفته شده است هدفکاهش هزینه کل شامل تلفات توان و انرژی با درنظر گرفتن هزینه خازن گذاری می باشد ضمن اینکه محدودیت ولتاژ باس ها هممطابق با استاندارد IEEE-519 درنظر گرفته می شود باسهای کاندیدا با استفاده از آنالیز حساسیت تعیین می شود فاکتور حساسیت تلفات قادر است تعین کند که کدام باس در صورت نصب خازن بیشترین کاهش تلفات را خواهد داشت تخمین این باس های حساس عمدتا منجر به کاهش فضای جستجو برا یمسئله بهینه سازی می شود. بیشتر روشهای قرار دادی قابلیت ارائه حل بهینه با چنین شرایطی را ندارد در حالیکه PSO روش بسیار مناسبی برای این شرایط می باشد.