سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین کرمی پرزانی – دانشکده برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی صلای نادری – پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه- د
داوود صولتی الکران – دانشکده برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون استفاده ازDG ها در شبکه های توزیع برق، مسأله تعیین مشخصات و محل نصب DG اهمیت فراوانی یافته است. تعیین مشخصاتDG از قبیل مقدار تولید توان و نیز ضریب توان این تولید و نیز تعیین مکان نصب DG به منظور بهرهبرداری بهینه از این واحدها بسیار حائز اهمیت میباشد. در این مقاله سه پارامتر شامل مقدار تولیدDG ضریب توان DG و محل نصب این واحدها مورد بررسی قرار گرفتهاند. روش ارائه شده مبتنی بر بهینه سازی این سه پارامتر به منظور کاهش تلفات در خطوط شبکه توزیع میباشد. بدین منظور برای تعیین مقدار بهینه تولید توان DG ها از روش تحلیلی و بهره گیری از رابطه تلفات کرون استفاده شده است. برای تعیین ضریب توان و مکان بهینه نصبDG الگوریتم جستجوی هوشمند ژنتیک بکار گرفته شده است. تلفیق دو روش تحلیلی و جستجوی هوشمند هم باعث افزایش دقت و درستی جوابها و هم منجر به سادگی و افزایش سرعت حل مسأله بهینه سازی می شود؛ بنابراین مزایای هر دو روش را داراست