سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک روح اللهی – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

اینمقاله به جایابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده درمیکروگریدها بادرنظرگرفتن فاکتورهزینه و قید قابلیت اطمینان و ظرفیت حدمجاز خطوط با استفاده ازالگوریتم های بهینه سازی پخت فلزات و اجتماعی ذرات می پردازد طراحی میکروگرید جهت تعیین اندازه و مکان بهینه dg به عنوان یک مساله بهینهسازی مورد بررسی قرارمیگیرد تابع هدف مساله کل هزینه سیستم به ازای هرسال می باشد که از دو بخش هزینه توسعه و هزینه های جبرانسازی حرارتی تشکیل شده است هزینه جبران سازی حرارت به عنوان هزینه اضافی زمانی مورد توجه قرارمیگیرد که خروجی حرارتی مورد نیاز که بایستی توسط DG تامین گردد قادربه تامین نبوده و این حرارت بایستی با استفاده از مصرف برق تامین گردد قیود شبکه و معیار طراحی قابلیت اطمینان باعث شده که مساله موردنظر بصوتر یک مساله بهینه سازی غیرخطی درآید درالگوریتم های بهینه سازی فوق الذکر جهت ارزیابی تابع هدف و قیود مساله از دو ابزار تحلیلی پخش بارDC و شاخص انرژی قابلیت اطمینان استفاده شده است.