سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین دهقان دهنوی – دانشگاه شهید باهنر
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

این مقاله روشی جدید برای جایابی و تعیین سایز منابع تولید پراکنده و در کنار آن انجام بازآرایی بهینه را ارائه م ی- دهد. به گونهای که در مرحله اول، به تعی ین مکان و مقدار منابع تولیدات پراکنده پرداخته شده و در ادامه جهت افز ایش اثر بخشی این منابع، فرایند تعی ین مکان و مقدار تو لی دات پراکنده به صورت همزمان با بازآر ایی بر رو ی شبکه انجام گرفته شده است. هدف از این پژوهش کاهش تلفات شبکه، افزایش میزان پایداری ولتاژ و همچنین متعادل سازی میزان بارگذاری خطوط میباشد. مسئله مورد مطالعه ی ک مسئله غیرخطی میباشد که جهت حل آن از الگور یتم بهینه یابی جستجوی هارمونی استفاده شده است . ای ن الگور یتم دارای دقت و سرعت همگرایی بالاتری نسبت به سا یر روشهای جستجوی هوشمند میباشد. همچن ین جهت ایجاد توانا یی جستجوی چندهدفه در الگوریتم مورد استفاده از سیستم فازی استفاده گردیده است . روش پیشنهاد ی بر روی شبکه های شعاعی ۳۳ و ۶۹ باسه پیاده سازی گردیده و نتایج بدست آمده بر کارآیی الگوریتم ارائه شده تاکید دارد.