سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن قنبری – شرکت توزیع نیروی برق استان قم
عفت ادیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب
داوود سلیمانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد کاشان
محمد رنجبری – گروه برق، کاشان، ایران

چکیده:

از آنجا که در شبکه های هوشمند جایابی تولیدات پراکنده و نقاط مانور به منظور بهینه شبکه نقش مهمی درعملکرد شبکه هوشمند ایفا می کند لذا در این مقاله به جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و نقاط مناسبدرشبکه هوشمند به روش الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. برای این منظور به کمک روشهای ریاضی و نرمافزار GAMS توزیع اقتصادی بار در بین منابع تولید پراکنده بدست آمده و جایابی ها به کمک الگوریتم ژنتیکبه نحوی انجام شده که با کمترین هزینه نصب تجهیزات شاخصه های قابلیت اطمینان و تلفات شبکه که به روشپخش بار رفت و برگشت بدست آمده، حداقل شود. نتایج شبیه سازی مزیت و برتری جایابی همزمان تولیدپراکنده و شبکه را در جهت کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه نسبت به دیگر روش های موجودنشان می دهد. روش به کار رفته در این مقاله کاهش بسیار خوبی در تلفات ،هزینه و انرژی توزیع نشده شبکه رابه همراه دارد. ابتدا نیاز به ارائه چنین الگوریتمی اثبات شده و در نهایت کارآمدی این الگوریتم برای تعیینظرفیت و مکان سه واحد تولید پراکنده نشان داده شده است. ضمناً چهار حالت، ناشی از در نظر گرفتن همزمان وغیر همزمان بررسی شده است.