سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم زارع – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، تبریز،
سیدمهدی مهایی – کارشناس پروژه شرکت برق منطقه ای آذربایجان، تبریز،

چکیده:

امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده جهت بهرهگیری ازانرژیهای نو و بهبود پروفیل ولتاژ مورد توجه شرکتهای توزیع برق در سراسر جهان قرار گرفته است. از طرف دیگر خازنگذاری فیدرهای توزیع برای کاهش تلفات شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ از سالها پیشاز طرف شرکتهای توزیع اجرا میشده است. از این رو با توجه به نقش مشترک واحدهای تولید پراکنده و خازنها در بهبود پروفیل ولتاژ، مکان بهینه این دو متأثر از یکدیگر خواهد بود و جایابی منابع تولید پراکنده با تجدید مکان خازنها موجب بهبود مناسبتر تلفات شبکه و پروفیل ولتاژ میشود. در این مقاله جایابی بهینه همزمان منابع تولید پراکنده و خازنها و اثرات آنها برروی کاهش تلفات و بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان مورد مطالعه قرار گرفته است. روش ارائه شده روی یک فیدر توزیع فشار متوسط از شبکه برق منطقهای آذربایجان تست شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است