سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رئوف حسن پور – شرکت توزیع برق استان اردبیل
محسن کلانتر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی ازمسائل اصلی که درتولید توان توسط واحدهای پراکنده و بهبود پروفیل ولتاژ به درشبکه های توزیع مطرح است انتخاب بهینه ی محل و ظرفیت آنها جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و جلوگیری ازافزایش تلفات میب اشد دراین مقاله با درنظر گرفتن دوفاکتور مهم کاهش تلفات و افت ولتاژ درشبکههای توزیع با تعریف شاخص مکان و ضرایب وزنی و تابع هدف جهت جایابی بهینه ی محل و ظرفیت واحدهای DG جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ به صورت همزمان ارایه گردیده و برروی شبکه های ۳۳و۶۹ شینه شبیه سازی شدها ست نتایج حاصله با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک که روی همان شبکه ها اجرا شده مقایسه گردیدها ست مقایسه نتایج بیانگر آن است که نتایج بدست آ مده ازروش پیشنهادی به نتایج الگوریتم ژنتیک نزدیک بوده ولی روش پیشنهادی تعدادکمتری واحد DG را انتخاب کرده و نتایج قابل قبولی را ارایه میدهد درهردوروش تلفات توان تاحدود ۹۷درصدکاهش و پروفیل ولتاژ نسبتا حول یک پریونیت خطی شده است پراکنده را بصورت واحد تولید که بمصرف کننده درهمان محل سرویس میدهد تعریف می کند.