سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن زحمتکش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه مغفوری – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نوروززاده – مربی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله کارایی الگوریتم انفجار بزرگ-انهدام بزرگBBBC) در حل مسئله مکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. این مسئله به صورت دو هدفهتعریف شده و نتایج حاصل از الگوریتمBBBCبا نتایج به دست آمده از سایر الگوریتمهای ابتکاری نظیر الگوریتم وراثتی و الگوریتم جمعیت ذرات مقایسه شده است. ارائه نتایج بهتر توسط الگوریتمBBBC نشان دهنده توانایی بیشتر آن در حل مسئله بهینه سازی است.