سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین افراخته – استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
مجتبی خانعلی زاده اینی – دانشجوی مهندسی برق، گرایش توزیع و انتقال
صالح نقی پورجلیسه – دانشجوی مهندسی برق، گرایش توزیع و انتقال

چکیده:

با توجه به گسترش بازارهای آزاد انرژی الکتریکی و بکارگیری نوآوریهای جدید از جمله در زمینه الکترونیک قدرت، کاربرد منابع تولید پراکندهDG) رو به افزایش است. استفاده از واحدهای تولید پراکنده که به منظور تأمین توان در شبکههای توزیع به کار میروند، اثرات مطلوب زیادی از جمله کاهش تلفات، کیفیت توان، بهبود پروفیل ولتاژ روی شبکه توزیع بر جای میگذارد. برای رسیدن به این اهداف، تعیین ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله، روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پایداری و پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات ارائه گردیده است. روش بهینهسازی، الگوریتم ژنتیک بوده و به کمک نرم افزار پخش بار،Mat powerاین روش قابلیت جایابی هر تعداد واحد تولید پراکندهDG)در شبکههای توزیع و فوقتوزیع را خواهد داشت. همچنین، روش ارائه شده روی چند شبکههای توزیع و فوق توزیع استانداردIEEE)اجراء شده است. نتایج شبیهسازی، کارایی این روش را در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه هر یک از منابع تولید پراکنده به وضوح نشان میدهد.