سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان بهرامی سعادت آبادی – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اینکه یک میکروگرید میتواند هم در حالت جزیرهای و هم متصل به شبکه کار کند،طرحی که برای جایابی خطا در آن بهکار میرود میبایست در هر دو حالت متصل به شبکه و جزیرهای از عملکرد خوبی برخوردار باشد . به همین منظور در این مقاله روش جدیدی جهت یابی خطا در یک میکروگرید با استفاده از تبدیل Sد ارائه شده است. در این روش پس از نمونه برداری از سیگنالهای جریان، به ترتیب تبدیل کلارک و تبدیل S بر روی سیگنالها اعمال میشود. سپس رلههای متصل به هر باس، با توجه به بزرگترین جهت خطا را مشخص میکنند. کلیه ،S مؤلفه فرکانسی تبدیل اطلاعات بدست آمده توسط رله های متصل به هر باس، توسط خطوط ارتباطی دوطرفه، به رله مرکزی ارسال میشود و این رله تعیین میکند که خطا در کدام عنصر شبکه (باس، خط، بار و یا منبع) اتفاق افتاده است.نتا یج شبیه س ازی این روش بر روی یک میکروگرید نمونه، نشان میدهد که این روش نسبت به روش های دیگر جایابی خطا، از مزایای بیشتری برخوردار است. برای شبیه سازی میکروگرید از نرم افزارPSCAD و به منظور تحلیل نتایج شبیه سازی، از نرم افزارMATLABاستفاده شده است.