سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم وارثی – باشگاه پژوهشگران جوان تبریز،دانشجوی ارشد،مهندسی برق- قدرت تبریز
فرزام نجابت خواه – دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشجوی ارشد مهندسی بر
سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،تبریز،

چکیده:

امروزه با افزایش منابع تولید پراکنده در سیستمهای قدرت،جایابی بهینه این منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. تعیین تعداد،مکان،اندازه و نوع بهینه منابع تولید پراکندهDG)در سیستم قدرت،باعث کاهش تلفات وبهبود پروفیل ولتاژ باسبارهای سیستم می شود.در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذراتPSO)برای تعیین مقادیر بهینه پارامترهای ذکرشده،استفاده شده است.نتایج بدست آمده که از طریق شبیه سازی های انجامگرفته در نرمافزارMATLABصورت گرفته،در قالب شکل و جدول در مقاله آورده شده است.این جداول و شکل ها، چگونگی تغییرات تلفات و پروفیل ولتاژسیستم با تغییر پارامترهایی از قبیل مکان،اندازه،تعداد و نوعDGرا نشان می دهند.در نهایت نتایج حاصل از این روش با نتایج روش تحلیلی جدید مطرح شده،مقایسه شده استتا کارآیی هر یکاز این روشها مشخصشود