سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آصف زارع –
محمد رجبی مقدم نوقابی –
علی وحیدیان کامیاد –

چکیده:

مخابرات سیار به نوعی از انتقال داده ها می پردازد که به کاربر امکان ارتباط برقرار کردن با سایر کاربران را هم درهنگام حرکت و هم در مواقعی که کاربر در مکان نامعلومی به سر م یبرد را م یدهد. در طی عملیات طراحی شبک ههای سلولیطبق محاسبات انجام شده تعداد محدودی سایت برای پوشش یک ناحیه در نظر گرفته می شود. در نتیجه جایگذاری صحیح این تعداد محدود در سطح منطقه باعث کاهش هزین هها چه از نظر پوشش و چه از نظر گسترش شبکه در مراحل بعدی خواهد شد. در این مقاله جایابی سایت را با استفاده ازFAHPروش تحلیل سلسله مراتبی فازی) انجام م یدهیم. مسأله FAHP منجر به حل یک مسأله برنام هریزی غیر خطی خواهد شد که شاخصλ به عنوان شاخص سازگاری قضاوتهای تصمی مگیرنده جزء نتایج حل برنامه ریزی غیر خطی خواهد بود