سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حسامی نقشبندی – استادیار گروه برق – قدرت
فرشاد خاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق – قدرت دانشکده مهندسی – دانشگاه کردستان
وحید ناصری – کارشناس ارشد صنایع

چکیده:

یکی از مسائل مهم در تخمین حالت سیستم های قدرت جایابی بهینه ادوات اندازه گیری به منظور مشاهده پذیری شبکه میباشد. در این مقاله الگوریتم جدیدی جهت جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازور ۱ به منظور مشاهده پذیری کامل شبکه ارائه شده است. این الگوریتم که انفجار نارنجک ۲ نام دارد، یکی از جدیدترین الگوریتمهای تکاملی است . در این مقاله تحلیل مشاهدهپذیری شبکه به روش تحلیل توپولوژیکی انجام شده است. الگوریتمی که برای حل مساله بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته علاوه بر اینکه روی شبکه های استانداردIEEE شبیه سازی شده، بر روی یک شبکه واقعی (شبکه ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت استان تهران) نیز پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده حاکی از کارایی موثر و بسیار مناسب الگوریتم ارائه شده در مقایسه با سایر روشها میباشد.