سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام جدید – دانشیارتهران، نارمک، دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
محمد حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نیروگاه های کوچک نامتمرکز (تولید پراکنده) شامل نیروگا ه های با توان تولید ی از چند کیلووات تا ۱۰ مگاوا ت هستند که برای تولید انرژی الکت ریکی در نقاط نزدیک به مصرف کننده ها بکار م ی روند . از مهمترین آنها می توان به نیروگا ه های بادی، پی ل های سوختی، سلولهای خورشیدی و میکروتوربی نها اشاره کر د. چنانچه این نیروگاه ها به شبکه سراسری متصل شوند، اثرات مختلفیروی شبکه خواهند گذاش ت. از اثرات مهم آنه ا م ی توان ب ه کاهش تلفات شبکه ، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه اشاره کرد . برای داشتن حداقل تلفات م ی بایست این نیروگا ه ها جایابی ب هینه گردن د. در این مقاله از روش بهین ه سازی برنام ه ریزی پویا و آنالیز حساسی ت جهت جایابی بهینه نیروگا ه های کوچک نامت مرکز (پراکنده ) استفاده شده اس ت. این روش روی شبک ه های مونه استاندارد پیاده سازی شده اس ت و نتایج بدست آمده با روش گردایان درجه دوم مقایسه شده و نشان داد ه م ی شودکه روش پیشنهادی تاثیر به سزائی در نتایج دارد.