سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا حصاری – دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم زارع پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، مدل بازی ورونویی است که امکان طراحی مکان ی ابی و چی دمان تسه یلات دربازارهای رقابتی را ممکن می سازد. یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی مکان یابی تسهیلات، کمینه کردن هزینه ها ی انتقالمواد یا به عبارتی نزدیک بودن محل تسهیلات به مشتریان می باشد که در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته، فرض شده است این هزینه با فاصله میان زوج تسهیلات، رابطه خطی دارد. چنین فرضی مستلزم برقراری شرایطی است که از جمله آن ها ثابتبودن تقاضا در طول زمان تصمیم گیری و هم چنین عدم ارتباط متقابل بین مسئله مکانیابی تسهیلات با سایر مسا یل تصم یمگیری در سیستم است. مدل ارائه شده در این تحقیق با شناسا یی کلی ه مسا یل داخل ی و خارج ی سیستم که با مکان ی ابی تسهیلات، ارتباط متقابل دارند، این معیار ارزیابی مکانیابی را اصلاح و برای شرایط عملی قابل استفاده می نماید. به عبارت دیگربا در نظر گرفتن تاثیر رفتار رقیب بیرونی وضریب اهمیت ناحیه ها و مناطق مختلف و هم چن ین تاث یر فاصله تسه یلات به مشتریان که مهم ترین مسئله داخلی تاثیرگذار بر مکانیابی تسهیلات به شمار م ی رود، معی ار ارزی ابی مکانی ابی فوق ، قابل استفاده در شرایط عملی می شود . علاوه براین در این تحقیق، نشان داده شده است که استفاده از نظریه بازی ها در شرایط تصمیم گیری گروهی م ی تواند ابزار مناسبی برای دستیابی به طرح های مکانیابی و سیستم حداقل فاصله باشد که تعادل مناسبی بین هزینه ها ی احداث وبهره برداری از تسهیلات و درآمد حاصل از پوشش حداکثری تقاضا را ایجاد می کنند.