سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا بازیار – شرکت توزیع نیروی برق تبریز، تبریز – ایران
حسن خمامی – دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل – ایران
سیدجلال سیدشنوا – دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل – ایران
خلیل ولی پور – دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل – ایران

چکیده:

استفاده از واحدهای تولید پراکنده که به منظور تأمین توان در شبکه های توزیع به کار میروند میتواند تأثیرات بسیار زیادی از جمله کاهش تلفات، کیفیت توان، بهبود پروفیل ولتاژ و … بر روی شبکه های توزیع داشته باشد . برایرسیدن به این اهداف محل نصب تولید پراکنده در شبکه وزیع از اهمیت ویژهای برخوردار است . در شبکه های توزیع، به خصوص شبکه توزیع ایران، با توجه به نامناسب بودن پروفیل ولتاژ به لحاظ دامنه ولتاژ، مسئلهبررسی تاثیر منابع تولید پراکنده در جهت بهبود دامنه پروفیل ولتاژ و در نهایت جایابی بهینه آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر امری ضروری است . در این مقاله ازالگوریتم جفتگیری زنبور عسل برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل و پایداری ولتاژ، کاهش تلفات و با صرف کمترین هزینه ممکن در سیستم توزیع ارائه گردیده است . روش ارائه شده روی شبکه های توزیع استانداردIEEEو قسمتی از شبکه توزیع تهران اجراء شده است . نتایج شبیه سازی کارایی این روش را به وضوح نشان میدهد