سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی آفاقزاده – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد سرخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی قاسمی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
رضا بازیار – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شر

چکیده:

در این مقاله جهت جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در بازار برق تجدید ساختار یافته برپایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس قیمت حاشیهای محلی با عنوان شاخص هزینه سیستم ارایه شده است. در کنار مساله جایابی بهینه، اندازه بهینه این منابع نیز محاسبه میشود. مکانهای مطلوب برای DG براساس قیمت حاشیهای محلی تعیین شده که شاخص (LMP) بصورت ضریب لاگرانژ معادله پخش توان اکتیو در هر باس تعریف میشود. شاخص دیگری که در یافتن مکانهای مطلوب برای جایابی DG بکار میرود شاخص پرداخت مشتری CP است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست میآید. شاخصهای یاد شده سیستم را در دو ناحیه کاری مختلف بررسی میکنند و در نهایت شاخص بهینه معرفی میشود . روش پیشنهادی روی سیستم ۹ باسه اصلاح شده IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی جنبههای مهندسی بهرهبرداری سیستم و جنبههای اقتصادی پدر محیط بازار برق سبب کاهش هزینه سیستم میشود.