سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عظیمی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،
سعید اسماعیلی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،
روح اله فدایی نژاد – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

در سیستمهای توزیع از ریکلوزر به عنوان حذف خطاهای گذرا،ایزوله کردن خطاها، مدیرت ساختار شبکه و در نتیجه افزایشقابلیتاطمینان استفاده می شود. ریکلوزرها نقشاساسی در قابلیت اطمینان شبکه های توزیع ایفا می کنند و به همین دلیل انتخاب تعداد کافی و محل مناسب برای آنها یک عامل مهم در طرح این سیستمها می باشد. از سوی دیگر حضور منابع تولید پراکندهDG) در شبکه های توزیع علاوه بر مزیت های اقتصادی باعث بهبود پارامترهای قابلیت اطمینان شبکه می گردد. تابع هدفی که برای مسئله جایابی بهینه ریکلوزرها در یک شبکه توزیع مطرح می گردد، عموما در جهت کاهش انرژی توزیع نشده، با محدود بودن تعداد ریکلوزرها می باشد. در این مقاله هدف جایابی بهینه ریکلوزرها در شبکه های توزیع مجهز به تولیدات پراکنده با (ENS) در نظر گرفتن شرایط قابلیت اطمینان از جمله کاهشانرژی توزیع نشده میباشد و به این منظور از روش بهینهسازی الگوریتم مورچگان بهبود یافته استفاده گردیده است که با تغییراتی در الگوریتم مورچگانACO) عملکرد آن بهبود یافته است. نتایج بدست آمده از پیادهسازی روش پیشنهادی روی شبکه ۱۳ گرهIEEE همراه با تولید پراکنده، بخوبی کارایی روش پیشنهادی را در بهبود شاخصهای قابلیتاطمینان شبکه، نشان می دهد