سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آلاله قاسمی کاکرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد سروی – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مجید گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

مسئله جایابی بهینه خازن شامل انتخاب مکان بهینه و اندازه مناسب خازن برای کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه سیستمهای قدرت میباشد. خازنگذاری و انتخاب مکان بهینه برای نصب خازن در شبکههای توزیع شعاعی نامتقارن و با در نظر گرفتنهارمونیکهای شبکه، مسئلهای پیچیده و همراه با روابط غیرخطی میباشد. اهمیت پخش بار هارمونیکی از این لحاظ است که خود خازنهای قرار گرفته در شبکه، هارمونیکهایی را به شبکه تزریق خواهند کرد. در این مقاله برای حل مسئله جایابی بهینه خازن در محیط هارمونیکی از الگوریتم بهینهسازی انبوه ذراتPSO)استفاده شده است. شبکه در نظر گرفته شده، شبکه نامتقارن توزیع شعاعی ۱۳ باس استانداردIEEE بوده و مطالعات پخش بار هارمونیکی به روش تکنیک جاروب پیشرو -پسرو ۲ در محیط نرمافزارMATLAB و در دو حالت بدون در نظر گرفتن خازن و با در نظر گرفتن خازن انجام شده است. شبیهسازیهای انجام شده نشان میدهند که با قرارگیری خازن در شبکه، علاوه بر بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم، از میزان اعوجاجات هارمونیکی کل شبکه نیز کاسته شده است.