سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
امیر مسعود جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

چکیده:

جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع شعاعی یکی از مسائل مهم بهر هبرداری از سیست مهای قدرت به شمار م یرودکه با هدف کاهش تلفات در شبکه توزیع، اصلاح پروفیل ولتاژ، اصلاح ضریب توان و نیز کاهش مجموع اغتشاشات هارمونیکی THD دنبال می شود. این مسئله به دلیل دارا بودن مدل ریاضیاتی غیرخطی و غیرتحلیلی از جمله مسایل پیچیده و دشوار در طراحی شبک ههای توزیع محسوب م یگردد که از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. توسعه روشهای بهینه سازی هوشمند و اثبات برتری آنها نسبت به رو شهای آنالیتیک باعث شده است تا استفاده از این روشها برای حل مسایل قدرت به صورت محسوس گسترش یابد. در این مقاله الگوریتم قورباغه به عنوان یکی از الگوریت مهای بهین هسازیپیشنهاد م یگردد. مقایسه نتایج بدست آمده IEEE نوظهور برای حل مسئله جایابی خازن در شبکه توزیع استاندارد ۹ باسهنشان دهنده برتری الگوریتم معرفی شده نسبت به دیگر کا رهای تحقیقاتی بوده و صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی را بههمراه خواهد داشت.