سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد هاشمی دزکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
حسین عسکریان ابیانه –
مسعود محمدعلیزاده شبستری –
گئورگ قره پتیان –

چکیده:

کنترلکنندههای عناصر انتقال انعطافپذیر جریان متناوبFACTS)از قبیل جبرانسازهای استاتیک سریSSSC)جبرانسازهای استاتیک موازیUPFC ،(STATCOM)و دیگر جبرانسازهای استاتیکی در بهبود پارامترهای مختلف سیستم از قبیل پایداری گذرا، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات خطوط، آزادسازی ظرفیت انتقال خطوط و … نقش موثری دارندیکی از مسائل مهم مرتبط با کنترلکننده هایFACTS جایابی بهینه این تجهیزات است. این کنترلکنندهها براساس محل قرارگیری متفاوت تاثیرات متفاوتی خواهند داشت. در این مقاله به کمک آنالیز حساسیت و الگوریتم- های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک جایابی بهینهجبرانسازهای استاتیکی سریSSSCs)انجام میگیرد. تابع هدف چند منظوره پیشنهادی دربرگیرنده معیارهای پایداری گذرا و ظرفیت انتقال توان اکتیو خطوط میباشد.از مزایای روش پیشنهادی استفاده از مدل امپدانس معادل مبدلهای منبع ولتاژ است. استفاده از مدل امپدانس معادل منجر به افزایش سرعت الگوریتم پیشنهادی میگردد. با کمک روش امپدانس معادل، روش پیشنهادی نیاز به محاسبات پخش بار در هر مرحله و مدل کردن دقیقSSSCsندارد.