سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
کاظم مظلومی – دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
عباس سرداری – دانشکده فنی، دانشگاه زنجان

چکیده:

مفهوم قابلیت اطمینان در کلیه موارد و امور مهندسی کاربرد داشته و در ارتباط مستقیم با سود و ضرر میباشد. در شبکههای توزیع نیزهمچون سایر مسائل مهندسی مفهوم قابلیت اطمینان وجود داشته و افزایش آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. ارزیابی قابلیت اطمینان وضعیت شبکه را از لحاظ نزدیک یا دور بودن به نقطه بحرانی قطعیها مشخص میکند، لذا زنگ هشداری در برسی وضعیت شبکه میباشد. در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان توجیه اقتصادی دارد. مهمترین اصل در افزایش قابلیت اطمینان جلوگیری از بیبرق شدن مصرف کنندهها می- باشد. این مهم از طرق کاهش بروز خطا در شبکههای برق و یا تداوم تغذیه مصرف کنندهها در هنگام بروز خطا به کمک منابع ثانویه (پشتیبانقابل حصول میباشد. در این مقاله منابع تولید پراکندهDG) به عنوان منابع ثانویه در نظر گرفته شدهاند و به کمک الگوریتم قورباغه تعداد، مکان، و اندازهیDG ها برای رسیدن به بیشترین قابلیت اطمینان تعیینمیشوند.