سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس کتابی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان کاشان – ایران
محمدرضا شیبانی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان کاشان – ایران
سیدمصطفی نصرت آبادی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان کاشان – ایران

چکیده:

در اثر افزایش استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت وسایر منابع تولید کننده هارمونیک در سیستم قدرت، تعیین وتخمین بارهای هارمونیکی یکی از دغدغه های اصلی این سیستم می باشد. با بالا رفتن تعداد اندازه گیر های هارمونیکی اگر چه کیفیت تخمین بالا می رود، اما هزینه نیز افزایش مییابد. بنابراین تعیین تعداد بهینه اندازه گیرهای هارمونیکی امری ضروری می باشد. در این مقاله روشی جدید برای تخمین حالت هارمونیکی و روش جدید دیگری برای جایابی بهینه اندازه گیرهای هارمونیکی به منظور تخمین حالت هارمونیکی پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی برای تخمین حالت هارمونیکی، با می نیمم کردن خطای بین مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر به دست آمده توسط تخمین در طول عملیات، قسمت حقیقی و موهومی ولتاژ شین ها را برای هارمونیک های مختلف، تخمین می زند. مهم ترین برتری این روش بر روشSVDتوانایی تخمین در شین های رؤیت ناپذیر می باشد. اساس روش پیشنهادی برای بهینه کردن تعداد اندازه گیرهای هارمونیکی و تعیین محل آن ها به منظور تخمین حالت هارمونیکی، می نیمم کردن میانگین مربعات خطای ولتاژهای تخمینی در شین های سیستم می باشد . هردو روش پیشنهادی از الگوریتم بهینه سازی تکامل دیفرانسیلی (DE)استفاده می کنند. کیفیت عملکرد روش های پیشنهادی با اعمال آن ها برروی شبکه ۱۴ شینه استانداردIEEE سنجیده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده میشود که دو روش پیشنهادی به خوبی عمل می کنند.