سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نوابی – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای
حیدرعلی شایانفر – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای
رضا اعتماد – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای

چکیده:

بارشدروزافزون تقاضای باردرشبکه های قدرت وباظهورسیستم های تجدیدساختاریافته این شبکه های پیچیده ای که درنقطه کارآستانه خودکارمی کنندتبدیل شده اندلذانیازبه بهره برداری بهینه ازسیستم های قدرت بیش ازپیش احساس می شوددراین مقاله باجایابی بهینه ادوات FACTS درسیستم قدرت مقدارباپذیری سیستم بادرنظر گرفتن محدودیتهای امنیتی افزایش پیدامی کند.واین افزایش مقداربارپذیری درسیستم به طورهمزمان باکاهش هزینه های تولیدنیروگاهها درنظرگرفته شده است.به منظورنزدیک شدن به این دوهدف محل نصب وپارامترهای ادوات FACTS بااستفاده ازالگوریتم کلونی مورچه های چندهدفه به صورت بهینه انتخاب می گردند.سیستم مورداستفاده دراین مقاله سیستم ۳۰ شینه IEEE است وبااستفاده ازدونوع معمول ازادوات FACTS دراین سیستم مقدارباپذیری سیستم افزایش پیدامی کندودرعین حال به صورت همزمان مقدارهزینه های تولیدنیزکاهش میابد