سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید اسماعیلی جعفرآبادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق
ابوذر اخلاص پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق

چکیده:

قابلیت اطمینان شبکههای توزیع امروزه یکی از مهمترین مباحث مربوط به سیستمهای قدرت را به خود اختصاص داده است. یکی ازمؤثرترین و پرکاربردترین راهها جهت بهبود قابلیت اطمینان در یکسیستم، استفاده از ادوات کلیدزنی مانند سکسیونر و فیوز میباشد. در این روش ادوات کلیدزنی باید بهگونهای در سیستم مورد نظر جایگذاری شوند تا در هنگام بروز خطا خروج قسمتهای برقدار از شبکه به حداقل برسد. در این مقاله یک روش کارا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای یافتن مکان و تعداد بهینه سکسیونرها و فیوزها، به منظور بهبود قابلیت اطمینان، ارائه شده است. شاخصهای مورد ارزیابی شاملENS و SAIDI ، SAIFI میباشند که از جمله معمولترین شاخصهای قابلیت اطمینان هستند، در نهایت برای راستآزمایی و ارزیابی روشپیشنهادی و انجام مطالعات عددی، از سیستم نمونه RBTS Bus2 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بر کارایی روشارائه شده تاکید دارد