سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فائزه رجبی – شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

چکیده:

تولید پراکنده توان یک فناوری تولیدتوان مقیاس کوچک است که توان الکتریکی را درمکانی نزدیک تر به مصرف کنندگان نسبت به نیروگاه های متمرکز فراهم می نماید درآینده نزدیک تولید پراکنده نقش فزاینده ای رادرسیستم قدرت بازی خواهد کرد دراین مقاله ابتدا تولید پراکنده و مزایای استفاده از آن مختصرا بیان شدها ست سپس خوشه بندی و محبوبترین روش انجام آن یعنی روش K-means معرفی گردیدهاست درانتها برای نمونه سیستم استاندارد ۵۷ باسه IEEE موردمطالعه و شبیه سازی قرارگرفته است دراین سیستم روال مصرف توان درطول ۲۴ساعت شبانه روز برگرفته ازمقادیر پیشنهادی استاندارد IEEE دریکی ازروزهای غیرتعطیل هفته درفصل زمستان میبا شد جهت انجام شبیه سازی ازماتریس ژاکوبین سیستم استفاده و تعدادخوشه بطوراختیاری برابر ۸ درنظرگرفته شدهاست درانتها سیستم موردمطالعه به ۸ خوشه تقسیم و درنتیجه محلهای بهینه واحدهای تولید پراکنده به دست آمده است.