مقاله جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزهکار بالقوه پایدار
مقاله بزهکار پیش رس
مقاله پایداری در بزهکاری
مقاله جرم شناسی رشد مدار
مقاله پرونده شخصیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پایداری در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامع، از دهه ۱۹۸۰ میلادی مورد توجه جرم شناسان واقع شد. وضعیتی که در آن بزهکاران پیش رس، در صورت عدم مدیریت عدالت کیفری در بستری خطرساز گرفتار شده و در نتیجه آن، بزهکاران بالقوه پایدار امروز به بزهکاران پایدار فردا مبدل می گردند. در کنار بسترهای جرم زای زیستی، روانی و اجتماعی، رویکرد عدالت کیفری جوانان، به مجازات گرایی و سزادهی صرف که عاری از هرگونه پیامدگرایی و خالی از اهداف تفرید کیفر باشد،با حفظ بزهکار در فرآیند رسمی کنترل، زمینه پایدارشدن اوصاف بزه را دو چندان خواهد کرد. تفرید کیفر مستلزم شناسایی دقیق شخصیت بزهکار است، اقدامی که فقط متعاقب مطالعه علمی شخصیت جوان کجرو در فرآیندی که از آن تحت عنوان «تشکیل پرونده شخصیت» نام می برند، فراهم خواهد شد.