مقاله جایگاه هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: جایگاه هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع فرهنگی
مقاله هم افزایی فرهنگی
مقاله توسعه اجتماعی
مقاله سرمایه اجتماعی و انسانی
مقاله هویت اجتماعی
مقاله اجتماع جامعه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشیری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله بررسی جایگاه هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور است. درجهان کنونی که ایده یکسان سازی فرهنگی رنگ باخته و وجود فرهنگ های متنوع بر اهمیت تنوع و کثرت گرایی فرهنگی افزوده است، هم افزایی فرهنگ ها از مهمترین عواملی است که می تواند ضامن نقش آفرینی خرده فرهنگ ها و فرهنگ های متنوع موجود در جامعه در فرآیند توسعه اجتماعی کشور باشد.
هم افزایی فرهنگی که از ترکیب و تلفیق رویکردهای فرهنگی متنوع حاصل می گردد، رویکردی مناسب برای توسعه اجتماعی کشور محسوب می گردد از آن لحاظ که بر تعامل رویکردهای فرهنگی کلیه اجزای جامعه در عین حفظ هویت و همبستگی اجتماعی تکیه دارد و به تفاوت ها به اندازه شباهت ها اهمیت می دهد و بازتاب دهنده برآیند همزیستی فرهنگی همه اعضای جامعه و نقش آن در توسعه اجتماعی کشور است. هم افزایی فرهنگی از رهگذر تقویت ارتباطات میان فرهنگی و تشویق گفتگوی بین فرهنگی موجبات ارتقای سرمایه اجتماعی و انسانی و با لمآل توسعه اجتماعی کشور را فراهم می آورد.