مقاله جایگاه مهار و خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: جایگاه مهار و خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدی عمومی
مقاله جایگاه مهار
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمیدی مظاهری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی میناسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خودکارآمدی و جایگاه مهار از جمله متغیرهای مهمی است که در سه دهه گذشته توجه محققان حیطه های مختلف را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه تعیین جایگاه مهار و خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۷۳۷ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های منبع کنترل راتر و خودکارآمدی عمومی را تکمیل نمودند. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و استنباطی، تی مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در حدود ۴۷ درصد از دانشجویان جایگاه مهار بیرونی داشتند. میانگین نمره خودکارآمدی عمومی پسران به طور معنی داری بالاتر از دختران بود (P<0.05). به طور کلی ۶۵٫۵ درصد از دانشجویان برگزاری دوره آموزشی خودکارآمدی را ضروری می دانستند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت جایگاه مهار درونی برای ارائه دهندگان خدمات سلامتی و از آنجا که درصد بالایی از دانشجویان جایگاه مهار بیرونی داشتند لازم است دوره های آموزشی ارتقاء خودکارآمدی و تغییر جایگاه مهار بیرونی به درونی بویژه جهت دختران دانشجو برگزار گردد.