مقاله جایگاه شغل پلیسی در بین کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۷۰ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: جایگاه شغل پلیسی در بین کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسیر شغلی کودکان
مقاله پلیس
مقاله آرزوهای شغلی
مقاله کودکان پیش دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ایران
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفایی شکوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین جایگاه شغلی پلیس در بین کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان می باشد.
روش: به این منظور ۷۵ نفر شامل ۵۷ پسر و ۱۷ دختر از نواحی ۵ گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. داده ها با استفاده از روش مجذور خی تک متغیری و ضریب همخوانی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که شغل پلیس اولین و بالاترین آرزوی مسیر شغلی کودکان است. گرایش و تمایل پسران به این شغل بیشتر از دختران بوده و اکثر کودکان شغل پلیس را یک شغل مردانه دانسته و تعداد کمی از آن ها این شغل را هم مردانه و هم زنانه تلقی کردند.
نتیجه گیری: بین آرزوهای مسیر شغلی و جنسیت رابطه معناداری وجود داشت (p>0.05).