مقاله جایگاه سرمایه اجتماعی در ترسیم وضعیت فرهنگی کشور بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: جایگاه سرمایه اجتماعی در ترسیم وضعیت فرهنگی کشور بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله فرهنگ
مقاله سند چشم انداز ۱۴۰۴
مقاله اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و چشم انداز فرهنگی کشور را مورد بررسی قرار دهد.
روش پژوهش: در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ۳۷ سوالی به بررسی یک نمونه ۶۰ تایی از اساتید حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار اصفهان پرداخته شد. در این راستا، بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن رابطه بین سرمایه اجتماعی و چشم انداز فرهنگی طراحی وبا استفاده از نرم افزار لیزرل مدل مذکور مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، مشخص شد که ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم بر بهبود وضعیت فرهنگی کشور موثر می باشند. روایی این پرسش نامه ها توسط اساتید محترم بررسی و پس از اعمال نظر ایشان تایید گردید و پایایی از طریق آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۸۴ برآورد گردید در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش (GFI=0.92 و AGFI=0.93) نشان دهنده مناسب بودن مدل می باشد. در جمع بندی به این نتیجه می رسیم که افزایش سرمایه اجتماعی در ابعاد میزان مشارکت، اعتماد موجود و صداقت و مناسبات ارزشی می توانند با ایجاد بستر مناسب به تحقق سند چشم انداز فرهنگی کشور کمک کنند.