مقاله جایگاه رهیافت های طراحی برنامه درسی در فرایند سیاست گزاری و برنامه ریزی آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: جایگاه رهیافت های طراحی برنامه درسی در فرایند سیاست گزاری و برنامه ریزی آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی
مقاله نظریه زبانی
مقاله نظریه یادگیری
مقاله دستور
مقاله معنی
مقاله آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحرایی رضامراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی مقاله حاضر جلب توجه متخصصین زبان فارسی به اهمیت برنامه درسی در چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان و تجزیه و تحلیل فرایند برنامه ریزی و سیاستگزاری آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان در قالب رهیافت های طراحی برنامه درسی است. بر همین مبنا، سوال مقاله حاضر این است که فرایند آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان تا چه حد از اسلوب علمی طراحی برنام ه درسی تبعیت می کند. برای این منظور، ابتدا و در بخش مبانی نظری، تفاوت بین روش تدریس و طراحی برنامه درسی نشان داده شده و روش های تدریس و برنامه های درسی بر پایه نظریه های زبانی توصیف گردیده اند. سپس سیر تکوین برنامه های درسی توضیح داده شده و جهت گیری های غالب در این زمینه تعیین گردیده و مراحل طراحی یک طراحی برنامه درسی استاندارد نیز بحث شده است. در بخش پایانی مقاله نیز، ضمن برشمردن عوامل موثر در طراحی برنامه درسی مناسب و متناسب، چند پیشنهاد کاربردی برای به سامان نمودن فرایند تدوین منابع آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان ارائه گردیده است.