مقاله جایگاه دعا و ذکر در جهان شناسی سینوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: جایگاه دعا و ذکر در جهان شناسی سینوی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دعا
مقاله ذکر
مقاله نماز
مقاله نفوس سماوی
مقاله نفوس انسانی
مقاله عقول مجرد
مقاله ابن سینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی دره باغی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان شناسی سینوی کل هستی بر اساس نظام متقن و منسجم علی و معلولی شکل گرفته و در آن هر موجودی جایگاه مشخص و معینی دارد. عالم طبیعت به عنوان پایین ترین مرتبه هستی تحت تدبیر نفوس سماوی و نفوس سماوی نیز خود تحت احاطه و تدبیر عقول مجرد و در نهایت منتسب به واجب الوجود هستند. در چنین نظامی دعا و ذکر وسیله ای برای اتصال و ارتباط نفوس انسانی با عوالم بالا (نفوس سماوی و عقول مجرد) به منظور جلب منافع و دفع مضرات است. نفوس انسانی از طریق تعالی نفسانی و تکامل قوای عقل نظری و عملی قدرت اتصال و اتحاد با عقول مجرد را یافته و بدین ترتیب قدرت تاثیر در نفوس سماوی موجب پیدایش پدیده های خوشایند و از بین رفتن حوادث نامطلوب در جهان مادی می شوند.
چگونگی هماهنگی و انطباق دعا و ذکر با اصول و قواعد عقلی حاکم بر نظام علی و معلولی جهان مساله ای است که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.