مقاله جایگاه استناد به شواهد در دانشکده های طب سنتی ایران از دیدگاه صاحب نظران این رشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۳۲ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: جایگاه استناد به شواهد در دانشکده های طب سنتی ایران از دیدگاه صاحب نظران این رشته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکی مبتنی بر شواهد
مقاله طب سنتی ایران
مقاله کوریکولوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردافشاری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی شعله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی عربشاهی سیدکامران
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کناری حوریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیشتر صاحب نظران طب سنتی ایران بر ضرورت به کارگیری استناد به شواهد در امر آموزش دانشجویان و درمان بیماران توافق دارند و آن را امری اجتناب ناپذیر در روزآمد کردن این رشته می دانند. از این رو، مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت به کارگیری استناد به شواهد در کوریکولوم دانشکده های طب سنتی ایران انجام شد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه کیفی بود که به روش تحلیل محتوا با استفاده از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته، عمیق، انفرادی و رودررو، دیدگاه صاحب نظران طب سنتی ایران را در مورد وضعیت به کارگیری استناد به شواهد، در کوریکولوم دانشکده های طب سنتی ایران بررسی می کند.
یافته ها: یافته های این پژوهش در ۲ درون مایه اصلی وضعیت EBM ((Evidence based medicine در کوریکولوم موجود طب سنتی ایران و نحوه به کارگیری آن در دانشکده های طب سنتی و تعدادی دسته فرعی طبقه بندی گردید.
نتیجه گیری: بخشی از محتوای برنامه آموزشی دکترای تخصصی طب سنتی به نوعی با استناد به شواهد مرتبط اما ناکافی است. بنابراین، مفهوم عملکرد مبتنی بر شواهد باید در طول دوره و به صورت کاربردی آموزش داده شود.