سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا کوهساری – دانشگاه فردوسی مشهد – آزمایشگاه مطالعات سیستم و تجدید ساختار
محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد شهرآئینی – دانشگاه گلستان –دانشکدهی فنی مهندسی

چکیده:

امروزه مصرف فزایندهی انرژی الکتریکی منجر به گسترش شبکه های انتقال در پهنههای وسیع جغرافیایی و پیچیدگی آنها شده است. از طرفی با توجه به نقش حیاتی این انرژی، هرروز قابلیت اطمینان بالاتری از شبکهدرخواست میشودکه تنها با پایش و کنترل دائم شبکه بدست خواهد آمد. این امر با استفاده از سیستمهای سنتی پایش و کنترل، به سختی محقق میشود. بنابراین امروزه سیستمهای مدرنی مانند سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده Wide Area Measurmentr System – WAMS) به کار گرفته میشوندWAMS از دستگاههای اندازهگیری فازPMU) برای اندازهگیری پارامترهای شبکه استفاده میکند در اتاق کنترل مرکزی تخمینگر حالت از این دادههای خام برای تخمین حالتی معتبر از سیستم استفاده میکند استفاده از این تخمینگرها، مستلزم نصبPMU ها و ایجاد زیرساخت مخابراتی مناسب، برای انتقال دادههای خام اندازهگیری میباشد. مهیا کردن این ملزومات نیاز به سرمایهگذاری بسیار بزرگی دارد. بنابراین انتخاب طرح بهینهی نصبPMU ها و اجرای زیرساخت مخابراتی، بسیار مهم خواهد بود. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای تهیهی طرحهای مورد نیاز برای اجرای این پروژه پیشنهاد خواهد شد. این الگوریتم بر پایهی الگوریتم بهینه سازی مورچگان بنا شده است. همچنین دو لم برایبهبود عملکرد الگوریتم در این مسئله، پیشنهاد شده است. برای اثبات کارایی بهتر الگوریتم، نتایج آن برای شبکه های نمونه با روشهای پیشین مقایسه شده است و نتایج بهترآن در پایان مقاله نشان داده شده است.