مقاله جامعه پذیری و اقدام به خودکشی زنان شهرستان کلاکه در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: جامعه پذیری و اقدام به خودکشی زنان شهرستان کلاکه در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذیری خودکشی
مقاله خودکشی
مقاله اقدام به خودکشی
مقاله جامعه پذیری خانواده
مقاله رسانه
مقاله شهرستان کلاکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آمار خودکشی، خصوصا در میان زنان جوان در استان گلستان و به ویژه شهرستان کلاله، که باعث از میان رفتن سرمایه انسانی، بی تعادلی در ساخت جنسی جمعیت و غیره می گردد افزایش یافته است. هدف پ‍ژوهش حاضر توجه به چگونگی تعامل کارگزاران جامعه پذیری (خانواده و رسانه) در انتقال الگوها و ارزش ها به زنان و دختران ترکمن و تاثیر آنان در بروز پدیده اقدام به خودکشی در بین آنان بوده است.
روش: این پژوهش از نوع کیفی است. از زنان ترکمن ساکن شهرستان کلاله که از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا زمان گردآوری اطلاعات اقدام به خودکشی کرده بودند با توجه به حساسیت موضوع و در اختیار نداشتن نشانی افراد مورد نظر و نیز پاسخ ندادن بسیاری از افراد، فقط ۷ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی استفاده گردید.
یافته ها: ازدواج مهم ترین علت ارتکاب به خودکشی بود. خانواده و رسانه، در زمینه انتقال الگوها و ارزش ها با یکدیگر در تعارض بوده اند.
نتیجه گیری: فقدان تعادل و توازن میان دو مفهوم حق و تکلیف در انتقال ارزش ها و الگوها توسط خانواده و رسانه، و نگاه یک سویه آنان به یکی از این مفاهیم، از دیگر نتایج این پژوهش بوده است.