سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

فاطمه تسلیم جهرمی – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جامعه شناسی ادبیات یکی از مهمترین شاخه های مطالعات بین ر شتهای به شمارمی رود که آثارادبی را ازمنظرمحیط اجتماعی و حوادث جامعه مورد مطالعه وبررسی قرار میدهد و سعی دارد ارتباط دو طرفه ی ادبیات وجامعه و تأثیر متقابل این دو را بریکدیگر نشان دهد. انقلاب مشروطیت به عنوان یک پدیده ی عظیم اجتماعی وسیاسی در عرصه ی ادبیات نیز بر قالب و محتوای آثار ادیبان تأثیر گسترده ای گذاشته است . در این راستا، زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی،به عنوان یک ادیب،به دلیل در برگرفتن دوره ی قبل و بعد از واقعه ی عظیم مشروطه، در حوزه ی جامعه شناسی ادبیات حائز اهمیت است. این پژوهش با معرفی زندگی وروزگار این شاعر، محتوای سیاسی و اجتماعی اشعار او را بررسی کرده و ضمن تفکیک بین دو عنصر اجتماعی وسیاسی اشعار ،به فضا و لحن آثار وی پرداخته است .سپس از منظر جامعه شناسی تکوینی به سه جهان بینی پنهان آثاروی یعنی نفرت و اعتراض ،عشق و علاقه وتشویق با ذکر شواهدی اشاره شده و در جامعه شناسی موضوعی به تأثیر اشعار وی بر جامعه پرداخته شده است . هدف از این تحقیق، شناخت وتحلیل تأثیر متقابل عناصر اجتماعی وسیاسی براشعار ادیب الممالک است که به صورت توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است.