سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد طاهری – کارشناس بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان نی ریز
جهان افروز مزیدی مرادی – کارشناس بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان نی ریز
سیدعباس حسینی – فرماندار شهرستان نی ریز
اشکان کاظمی – کارشناس سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان نی ریز

چکیده:

حوادث ترافیکی مهمترین عامل مرگومیر در جهان و بویژهکشورهای درحال توسعه می باشد که روزانه جان هزاران نفر را در سراسر دنیا میگیرد. میزان بروز مصدومیت حوادث ترافیکی درنیریز ۱۷۳۱/۶درصدهزارنفرومرگومیرآن ۵۴/۸ درصدهزارنفردرسال ۸۵ میباشد. دراین بررسی بمنظور شناخت تأثیرات الگوی جامعه ایمن درپیشگیری وکنترل حوادثترافیکی ازمصوباتکارگروه، گزارش اقدامات انجام شده توسط نهادهای عضو، گزارشهای مردمی وبرنامههای عملیاتی تدوین شده استفاده واثربخشی فعالیتها ازطریق تجزیه وتحلیل آمارهای ثبت حوادث بیمارستانی وثبت حوادث مرگ ومیر ناشی ازحوادث وگزارشهاومستنداتکارگروه جامعه ایمن شهرستان نیریز بررسی شده است. ازابتدای برنامه تاپایان سال ۸۸ بمنظورپیشگیری وکنترل سوانح وحوادث ۶۱ جلسه تشکیل شده و ۵۵۳ مصوبه به تصویب رسیده است. تعاملات ومداخلات منجربه کاهش میزان مصدومیت ناشی ازانواع سوانح وحوادث به ۲۱۵۵ در ۱۰۰,۰۰۰ نفرجمعیت ومیزان بروزمصدومیت ناشی ازحوادث ترافیکی به۱۳۵۰/۳در ۱۰۰,۰۰۰ نفرجمعیت درسال ۸۸ شده است. میزان مرگ ومیرناشی ازحوادث ترافیکی به ۴۲ در ۱۰۰,۰۰۰ نفرجمعیت درسال ۸۸ کاهش یافته است. شواهد نشان میدهد اجرای الگوی جامعه ایمن درزمینه پیشگیری وکنترل بروزحوادث ومرگ ومیرناشی ازآن وایمن سازی محیطهای مختلف تأثیریقوی وکاملاً ملموس داشته است