سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهری علی محمدی – سازمان آب و برق خوزستان، اهواز
وحید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

لزوم کاهش یارانههای دولتی در بخش خدمات عموم یاز یک سو و ضرورت عدم حضور دولت در فعالی تهای اقتصادی،مدیریتی و مالکیت شرک تها از سوی دیگر باعث شد هاند که دول تها به دنبال راهکاری جهت نیل به این اهداف ک ههامانا خصوص یسازی شرک تهای دولتی است، باشند. در عین حال مه مترین دلیل بانک جهانی برای تشویق کشورهای در حال توسعه برای انجام اصلاحات و خصوص یسازی صنعت آب و برق را م یتوان توجه به مقوله افزایش سطح دسترسی به خدمات آب و برق ب اهاد، ارتقای شاخص توسعه انسانی و دستیابی به اهدا فهازاره عنوان کرد، برای خصوص یسازی صنعت یها همچون آب و برق که اهمیت و حساسیت آن بر کسی پوشیده نیست باید فرصت زمانی لازم پی شبینی و برنام هریزی شود، مطالعات جهانی نشان میدهد ک ههارگونه تعجیل در خصوص یسازی پیش از انجام اصلاحات ساختاری و قانونی احتمال شکست طرح را افزایش خواهد داد. در این مقاله تلاش شده است تا با تشریح ابعاد مختلف خصوص یسازی چگونگی پیاده سازی موفق آن در کشورهای توسعه یافته بررسی شده و راهکاری عملی و بهینه جهت خصوص یسازی نیروگا ههای بر قآبی کشور ارائه شود. در پایان نیز پس از تشریح ابعاد مختلف واگذاری نیروگا ههای بر قآبی ، مقاله به این نتیجه رسیده است که واگذاری مالکیت این نیروگا هها امری بسیار پیچیده خواهد بود که در صورتی که با تجاری سازی جایگزین شود ک ههامان واگذاری مدیریت این نیروگا هها به بخ شخصوصی با حفظ مالکیت دولتی است، م یتوان گام یمطمئن و آرام به سوی خصوص یسازی واقعی برداشتو از انجا مهارگونه عمل شتابزده اجتناب کرد.